Boonuskaart

Boonuskaart

JOIN UP BALTICU BOONUSKAARDI KASUTUSTINGIMUSED


1. MÕISTED

Boonuskaart – isikustatud, mitteuuendatav, spetsiifilise vormi ja kordumatu identifitseerimisnumbriga kaart või muu teabekandja, mida saab kasutada sularahata maksevahendina ja mis annab boonuskaardi kasutajale õiguse maksta ettevõtte SIA Join Up Baltic, ühtne registreerimiskood 50203351701 (edaspidi „Join Up Baltic“), pakutavate reisiteenuste eest.

Kehtivusaeg – periood, mille jooksul on võimalik tasuda Join Up Balticu korraldatud reisiteenuste eest boonuskaardiga. Boonuskaart kehtib 12 (kaksteist) kuud alates väljaandmise kuupäevast. Aegumise kuupäev on märgitud boonuskaardile.

Kasutaja – isikustatud boonuskaardi kasutaja võib olla ainult füüsiline isik, kelle ees- ja perekonnanimi on märgitud boonuskaardile.

Nimiväärtus – boonuskaardile märgitud väärtus eurodes.

Tingimused – käesolevad boonuskaardi kasutustingimused, mis on siduvad kõigile boonuskaardi kasutajatele.


2. ÜLDSÄTTED

2.1. Tingimustega määratakse kindlaks Join Up Balticu väljastatud boonuskaardi kasutamise kord. Tingimused on siduvad kõigile boonuskaardi kasutajatele.

2.2. Boonuskaardi saamisel nõustub kasutaja tingimustega. Boonuskaardi vastuvõtmisega kinnitatakse, et kasutaja on tutvunud tingimustega, nõustub nendega täielikult ja kohustub neid täitma.

2.3. Boonuskaardile peavad olema märgitud järgmised andmed: boonuskaardi kasutaja ees- ja perekonnanimi, boonuskaardi identifitseerimisnumber (numbrite, tähtede ja/või graafiliste koodidega), boonuskaardi nimiväärtus, kehtivusaeg, muu teave, mis on vajalik kasutaja nõuetekohaseks teavitamiseks ja boonuskaardi funktsioonide täitmiseks.

2.4. Boonuskaart hakkab kehtima ja seda saab hakata kasutama alates hetkest, mil see kasutajale väljastatakse.

2.5. Boonuskaardi soetamisega kinnitab kasutaja, et on tutvunud Eesti Vabariigi rahapesu tõkestamise seadustega ja mõistab, et Join Up Balticul on õigus teatada pädevatele ametiasutustele ja õigus nõuda kasutaja tuvastamist juhul, kui Join Up Balticul on alust arvata, et kasutaja kavatseb toime panna või on toime pannud kahtlase finantstehingu. Samuti on Join Up Balticul õigus nõuda kasutaja tuvastamist, et teha isikustatud boonuskaardi kasutaja kindlaks enne Join Up Balticu reisiteenuse eest tasumist sellise boonuskaardiga.

2.6. Võttes arvesse boonuskaardi kasutaja privaatsust, ei koguta kasutaja kohta teavet, välja arvatud isikustatud boonuskaardi kasutaja tuvastamiseks enne teenuse eest tasumist. Sellist teavet võidakse aga nõuda juhul, kui selline nõue tuleneb õigusaktidest ja sellisel juhul on kasutaja kohustatud seda andma.


3. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Kasutajal ei ole õigust anda isikustatud boonuskaarti kolmandale isikule.

3.2. Isikustatud boonuskaardi kasutaja võib olla ainult füüsiline isik, kelle ees- ja perekonnanimi on märgitud boonuskaardile. Boonuskaardi kättesaamisel omandab kasutaja kõik boonuskaardi kasutaja õigused ja kohustused.

3.3. Kasutajal on õigus maksta boonuskaardiga Join Up Balticu reisiteenuste eest kaardi kehtivusaja jooksul, kui ostusumma ei ületa boonuskaardi nimiväärtust.

3.4. Alates boonuskaardi väljastamisest vastutab kasutaja isiklikult boonuskaardi turvalisuse eest. Kasutaja vastutab boonuskaardi kaotsimineku või võimaliku hävimise eest alates hetkest, mil see kasutajale vastavalt tingimustele väljastatakse.

3.5. Kasutaja peab kontrollima boonuskaardile märgitud teavet, sh nimiväärtust, kohe pärast kaardi kättesaamist. Kui kasutaja märkab lahknevusi, on ta kohustatud sellest viivitamata Join Up Balticu esindajat teavitama. Vaidluse korral boonuskaardi nimiväärtuse üle kehtib boonuskaardi kinnituse e-kirjas märgitud nimiväärtus.


4. JOIN UP BALTICU REISITEENUSTE EEST TASUMINE BOONUSKAARDIGA

4.1. Boonuskaarti saab kasutada ainult Join Up Balticu pakutavate teenuste eest tasumiseks kohe pärast boonuskaardi saamist. Kui reisiteenus osteti reisibüroo kaudu, tuleb eelnevalt võtta ühendust nimetatud reisibüroo või Join Up Balticu esindajaga e-posti aadressil [email protected] või helistades numbril +372 6 444450

4.2. Ostu eest tasumiseks boonuskaardiga tuleb võtta ühendust reisibürooga, kui reisiteenus osteti läbi reisibüroo, või eelnevalt Join Up Balticu esindajaga, helistades numbril +372 6 444450 või kontakteerudes e-posti aadressil [email protected]

4.3. Boonuskaarti saab kasutada ainult üks kord. Boonuskaarti ei saa vahetada rahaks.

4.4. Join Up Baltic ei aktsepteeri boonuskaarti reisiteenuste eest tasumiseks, kui kaart on aegunud, kui see on kahjustunud (kui boonuskaardi identifitseerimisnumber või kasutaja ees- ja perekonnanimi on loetamatu või see on kulunud), kui isikustatud boonuskaarti soovib kasutada isik, kelle nimi ei ole boonuskaardile märgitud või kui on põhjendatud alus kahtlustada, et boonuskaart on võltsitud – sellised boonuskaardid tühistatakse ja neid ei saa asendada kehtivate boonuskaartidega.

4.5. Kui ostetud Join Up Balticu reisiteenuse hind on boonuskaardi nimiväärtusest suurem, tasub puudujääva rahasumma boonuskaardi kasutaja.

4.6. Kui ostetud Join Up Balticu reisiteenuse hind on boonuskaardi nimiväärtusest väiksem, ei tagastata erinevust boonuskaardi kasutajale.

4.7. Kasutatud boonuskaarti ei saa uuesti kasutada. Boonuskaardi nimiväärtus ei kuulu tagastamisele.

4.8. Boonuskaardi kehtivusaja lõppemisel boonuskaart tühistatakse automaatselt ja kasutamata jäänud nimiväärtus ei kuulu tagastamisele.

4.9. Kui boonuskaart läheb kaduma, ei saa seda uuendada ja selle nimiväärtust ei tagastata.

4.10. Boonuskaarti ei saa ümber vahetada.

4.11. Kui boonuskaardi kasutaja on rikkunud neid tingimusi ja/või sooritanud tegevusi, mida võib pidada Join Up Balticu tahtlikuks kahjustamiseks, tühistatakse boonuskaart ja selle nimiväärtust ei tagastata. Join Up Baltic jätab endale õiguse teatada sellisest tegevusest õiguskaitseasutustele.


5. LÕPPSÄTTED

5.1. Kõik boonuskaardi kasutamist ja boonuskaardiga arveldamist puudutavad nõuded peab kasutaja esitama Join Up Balticule kirjalikult, märkides nõude esitaja ees- ja perekonnanime ning kontaktandmed, boonuskaardi identifitseerimisnumbri, reisiteenuse ostutehingu andmed või nõude esitaja vaidlustatud andmed, nõude aluseks olevad faktid ja asjaolud ning nõude esitaja nõude.

5.2. Nõuded tuleb esitada hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast boonuskaardi ostmist/väljaandmist või vaidlustatud olukorra tekkimist.

5.3. Nõuded seoses tehinguga või boonuskaardi ostmisega tuleb saata kirjalikult aadressile [email protected] või juriidilisele aadressile Join Up Baltic Zenith Ärimaja, Narva mnt 7B - 403, Tallinn Eesti. Nõuded vaadatakse läbi ja neile antakse põhjendatud vastus 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul pärast nõude laekumist.

5.4. Kõik vaidlused, erimeelsused või nõuded, mis tulenevad boonuskaartidest või käesolevatest tingimustest või on nendega seotud, lahendatakse vastastikuste läbirääkimiste teel, kuid kui soovitud tulemust ei saavutata 60 (kuuekümne) päeva jooksul, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja määrustele.

5.5. Käesolevaid tingimusi võidakse muuta ilma eelneva etteteatamiseta.

5.6. Teavet boonuskaardi kohta saab Join Up Balticu veebilehelt joinup.ee ja Join Up Balticu kontorist, helistades numbril +372 6 444450 või kirjutades e-posti aadressil [email protected].

logo-up icon