TEAVE
REISIJALE

INFORMATSIOON REISIJALE


1. Reisidokumendid

1.1. Välismaale saab reisida vaid kehtiva isikut tõendava dokumendiga (pass, ID-kaart). Reisi ajal kehtivuse kaotav isikut tõendav dokument on kehtetu.

1.2. Enamik riike nõuab, et isikut tõendav dokument kehtiks vähemalt 6 kuud pärast viimast reisipäeva (võimalik, et 12 kuud pärast reisi).

1.3. Soovitame selle aspekti enne riigist väljumist selgeks teha ja vajadusel isikut tõendavat dokumenti muuta või pikendada.

1.4. Enne reisile minekut võta eelnevalt ühendust sihtriigi saatkonnaga, et uurida, kui kaua peaks pass/ID-kaart sellesse riiki sisenemisel kehtima (saatkondade kontaktandmed on kättesaadavad Välisministeeriumi kodulehel https://www.vm.ee/konsulaar-viisa-ja-reisiinfo/eesti-vabariigi-valisesindused).

1.5. Join Up Baltic ei võta endale vastutust reisija ees, kellel ei ole võimalik reisida reisikorraldajast mitteolenevatel asjaoludel.


2. Kindlustus

2.1. Reisil olles soovitame soetada reisikindlustuse, mis sisaldab ravikulude (õnnetuse korral vajaliku arstiabi osutamine), kodumaale tagasisaatmise, reisi ärajäämise/katkestamise, COVID-19 ja muude riskide tõttu tekkinud kulude hüvitamist. Enne väljasõitu soovitame endale selgeks teha kindlustuse tingimused ja kuidas kindlustusjuhtumi toimumisest teada anda.

2.2 Kindlustuspoliise saab osta reisibüroodest või kindlustusfirmadest, sealhulgas internetist. Kui oled end välismaal vigastanud või haigestunud, tuleb koheselt pöörduda enda kindlustusettevõtte poole ja lähimasse raviasutusse. Vajalik on raviasutuse väljastatud dokument, kuhu on märgitud: patsiendi nimi, kindlustusjuhtumi toimumise kuupäev, raviasutusse pöördumise kuupäev, ravi kestus, diagnoos, tehtud uuringud ja ravimeetod. See on vajalik, et tõestada kindlustusjuhtumi toimumist.

2.3. Kindlasti säilitage maksedokumendid (arved, kviitungid), mis kinnitavad, kui palju ja mis valuutas osutatud teenuste eest tasuti.

2.4. Kui välismaal haigestunud või vigastatud isik ei olnud enne välismaale minekut kindlustatud, peab ta üldjuhul hüvitama kõik välisriigis tehtud ravikulud ise. Sellise isiku surma korral kannab kõik kulud tema perekond või sugulased.

2.5. Euroopa ravikindlustuskaart (EHIC) on riikliku tervishoiuteenistuse poolt välja antud tasuta ravikindlustuskaart, mis annab selle omanikule õiguse saada tasuta vältimatut arstiabi mis tahes EL-i, EMP-riigis või Šveitsis. Vaid selle kaardi kasutamise puhul on kindlustuskaitse madal. Seetõttu soovitame ka neil, kellel on Euroopa ravikindlustuskaart, soetada lisareisikindlustus, mis sisaldab alati ka ravikindlustust.


3. Viisad

3.1. Riikide ja territooriumide loetelu, kuhu Eesti kodanikud võivad viisata reisida, on leitav Reisi Targalt kodulehel: https://reisitargalt.vm.ee/kas-ma-vajan-viisat/

3.2. Kui sihtriik ei ole kehtestanud viisavaba režiimi, peab reisijal riiki sisenemisel olema kehtiv viisa. Ajakohast teavet viisa taotlemise reeglite kohta saab konkreetse riigi saatkonnast (saatkondade kontaktandmed leiate Eesti Vabariigi Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/konsulaar-viisa-ja-reisiinfo/eesti-vabariigi-valisesindused).

3.3. Reisi perioodil võivad viisat puudutavad nõuded muutuda – värske info saamiseks tuleks pöörduda reisibüroo või sihtriigi saatkonna või konsulaadi poole.

3.4. Pange tähele, et viisa saamine võib mõnel juhul võtta aega kuni 3 nädalat.

3.5. Join UP! Baltic ja reisibüroo ei vastuta selle eest, kui reisija ei ole vajalikku viisat enne reisi taotlenud. Samuti ei vastuta Join UP! Baltic ei piirikontrolli, migratsiooniameti või lennujaama ametnike otsuste eest reisija osas ega selle eest, mistahes kahju see reisijale tekitab.

3.6. Pange tähele, et Join UP! Baltic ja reisibüroo ei vastuta selle eest, kui reisija ei saa reisile suunduda vajaliku viisa puudumise tõttu. Samuti ei vastuta Join UP! Baltic piirivalve, migratsiooniameti, lennujaama ametnike ja õhusõidukite teenusepakkujate otsuse eest ükskõik, mis riigis reisija asub.

3.7. Reisija vastutab ainuisikuliselt reisimiseks vajalike dokumentide olemasolu eest olenevalt sihtriigi nõudmistest (viisa, vaktsineerimise või Covid-19 testi negatiivse tulemuse tõend, sisenemisvorm jne).


4. Reisimine rasedana

4.1. Teeme omalt poolt kõik, et teie lend rasedana kulgeks sujuvalt ja ohutult, kuid on oluline meeles pidada, et raseda organism reageerib tundlikumalt ülekoormusele, stressile, survele ja kliimamuutustele.

4.2. Hoolime teist, seetõttu pidage enne pileti broneerimist nõu oma arstiga ohutu lennu võimaluse osas.

4.3. Kui olete rohkem kui 28 nädalat rase, tuleb teil esitada arstitõend, mis sisaldab teavet teie raseduse kohta ja selle kohta, kas see on ühe- või mitmikrasedus.

4.4. Arstitõend peab olema dateeritud mitte rohkem kui 5 päeva enne teie lennu väljumiskuupäeva.

4.5. Juhime tähelepanu ka asjaolule, et tervisetõendil peab olema lause: "Sobib lendama lennutranspordiga".

4.6. Lisaks soovitame tõendile märkida reisiperioodi, mille jooksul on võimalik lennukiga lennata.

4.7. Tõend peab olema raviasutuse või arsti templiga koos arsti täisnime ja allkirjaga.

4.8. Tõend peab olema inglise keeles.

4.9. Lennule registreerides anname teile ja palume teil enne lendu täita lapseootel ema ankeedi.

4.10. Pidage meeles, et erinevate riikide reeglites on erinevad rasedusperioodid, mil võite lennata piiranguteta; perioodid, mil saate lennata ainult arsti loal ja perioodid, mil lendamine on keelatud.

4.11. Meie lennufirma reeglid lubavad naistel reisida lennuki pardal, kui rasedus ei ületa 35 nädalat ja mitmikraseduse puhul 32 nädalat.


5. Lastega reisimine

5.1. Alaealine koolikohustuse ealine laps võib Schengeni riikide alal reisida üksinda, see tähendab ilma ühe või mõlema vanemata saatjata. Tal peab olema kehtiv isikut tõendav dokument – kehtiv pass või ID-kaart. Sellisel juhul on nõutav täita vajalikud dokumendid mõlema lapsevanema poolt.

5.2. Laps, kes reisib ajutiselt väljaspoole Schengeni ala koos vähemalt ühe lapsevanemaga, kes on Eesti Vabariigi, EL, EMP riigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või isik, kellel on eelnimetatud riikides antud kodakondsuseta isiku staatus, ei vaja teise lapsevanema kirjalikku nõusolekut, kuid lisaks passile tuleb võtta:

5.2.1. lapsevanema kehtiv isikut tõendav dokument, milles on nähtav ka sugulus lapsega;

5.2.2. lapse sünnitunnistus või selle notariaalselt tõestatud koopia, kui lapsevanema isikut tõendavas dokumendis puudub tõend suguluse kohta lapsega.

5.3. Kui lapsega on kaasas lapsevanem, kes ei ole Eesti Vabariigi, EL, EMP riigi või Šveitsi kodanik või isik, kellel on eelnimetatud riikides antud kodakondsuseta isiku staatus, tuleks lisaks passile võtta:

5.3.1. lapsevanema kehtiv isikut tõendav dokument, milles on nähtav sugulus lapsega;

5.3.2 lapse sünnitunnistus või selle notariaalselt tõestatud koopia, kui lapsevanema isikut tõendavas dokumendis puudub tõend suguluse kohta lapsega;

5.3.3. teise lapsevanema (Eesti, EL, EMP riigi või Šveitsi kodanik või isik, kellele on mõnes eelnimetatud riigis kodakondsuseta isiku staatus) notariaalselt kinnitatud volikiri lapse riigist lahkumise kohta.

5.4. Lapse välismaale reisimise peavad seaduslikud vanemad omavahel kokku leppima.

5.5. Eeltoodu ei välista asjaolu, et piirivalve, migratsiooniamet, õhusõiduki teenuse osutaja või lennujaama ametnikud kahtlustavad oma pädevuse piires riigi territooriumilt lapse ebaseaduslikku väljaviimist. Sellisel juhul võidakse lapsega saatjalt nõuda dokumentide või andmete esitamist, mis tõendavad lapse sugulust saatjaga või seda, et last ei viida riigist välja ebaseaduslikult. testament või tema vanemate või eestkostjate tahe. Sama kehtib ka siis, kui laps reisib üksi.

5.6. Võimalikku läbivaatust silmas pidades soovitame alati kaasa võtta lapse sünnitunnistuse, volikirja või mõne muu dokumendi, mis lubab lapsel riigist lahkuda konkreetse isiku saatel või notariaalselt kinnitatud luba lapse iseseisvaks reisimiseks.

5.7. Laste Eesti välispiiri ületamise korda, s.o reisimisel Schengeni lepinguga mitteseotud riikidesse, nagu Egiptus, Türgi, Tai, on reguleeritud erinevalt kui Schengeni riikidesse.

5.8. Lisateavet laste reisimise kohta leiate siit: https://reisitargalt.vm.ee/lastega-reisimine/

5.9. Teenuse tingimused sõltuvad konkreetsetest lennufirmadest.
Alla 5-aastastel lastel peab alati kaasas olema täiskasvanu. Vanemate soovil võivad 5–12-aastased lapsed olenevalt lennufirmast kaasas olla ka lennufirma töötajatega. Lapse eest hoolitsevad kogu lennu vältel lennufirma töötajad, kes saadavad last kogu tema lennujaamades veedetud aja. See teenus tuleb broneerida enne lendu, täites ankeedi “Saatjata laps” (4 eksemplari), mis sisaldab järgmisi andmeid: lapse isikukood, ees- ja perekonnanimi, lennujaama viiva ja järeletuleva isiku isikuandmed (nimi, perekonnanimi, täpne aadress ja telefoninumber). Laps on personaliga kaasas lennujaama check-in lauast lennukini ning stjuardessid jälgivad last kogu lennu vältel. Lennujaama töötaja tuleb lapsele saabumisel vastu ja saadab ta järele tuleva isikuni.

5.10. Enamik lennuettevõtjaid kohaldab laste vedamisel sarnaseid eeskirju ja teenustasusid. Reisi broneerimisel tuleb esitada mitte ainult lapse nimi, vaid ka täpne sünniaeg. Kui imik saab reisi ajal 2-aastaseks, käsitletakse lennuettevõtjat selle lennu ajal siiski imikuna. Alla 2-aastased imikud ei istu lennukis eraldi istmel, neil on tasuta üks pagas kaaluga kuni 10 kg (välismõõtmed kuni 158 cm) ja kokkupandav jalutuskäru. 2-aastasel lapsel on nagu täiskasvanul istekoht lennukis ja pagasi registreerimine tasuline.


6. Vaktsineerimine

6.1. Enne reisimist, eriti eksootilistesse sihtkohtadesse, peaks igaüks olema teadlik nakkushaiguste riskidest ja võimalikest ennetusmeetmetest. Teavet reisijate vaktsineerimise ja konkreetsesse riiki reisides ennetava vaktsineerimise kohta leiate siit: https://reisitargalt.vm.ee


7. Lennuaeg

7.1. Enne iga reisi on vaja kontrollida lennuaega. Päev enne plaanilist väljalendu saab lennuaega kontrollida reisibüroos või lennujaama kodulehel: https://www.tallinn-airport.ee/lennuinfo/reaalaja-lennuinfo/?type=departures

7.2. Reisidokumentides märgitud lennuajad võivad muutuda. Infot tagasilennu kohta annab Join Up Baltic esindaja sihtkohas või leiate selle hotelli registratuurist või infotahvlilt. Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (meteoroloogilised tingimused, ettenägematud täiendavad ohutusmeetmed, lennuettevõtja tegevust mõjutavad streigid jne) võidakse piletil märgitud kellaaegu muuta.


8. Lennujaam

8.1. Check-in toimub lennujaamas. Reisijad peavad saabuma lennujaama hiljemalt 2 tundi enne lendu, et oleks võimalik õigeaegselt registreerida ja täita kõik piiri- ja tollikontrolli formaalsused. Registreeritud pagas ja pardakaardid antakse registreerimisel. Pardaleminek lõpetatakse tavaliselt 30–45 minutit enne lendu. Join Up Baltic ei vastuta reisija lennule hilinemise eest. Sel juhul raha ei tagastata ja hüvitist ei maksta

8.2. Lennuettevõtjal on õigus keelduda reisija pardale võtmisest, kui tema vaimne või füüsiline seisund, sealhulgas alkoholi või narkootikumide tarvitamise tõttu, võib ohustada ennast, teisi reisijaid, meeskonda, lennuohutust või mõnel muul põhjusel, mis on ettevõtte eeskirjades täpsustatud.


9. Pagas

9.1. Alates 2. eluaastast võib iga reisija lennukile kaasa võtta kuni 23 kg äraantava pagasi (Corendon lennufirma lendude puhul: kuni 20kg) ja 8 kg käsipagasi, kui lennufirma ei ole määranud teisiti.

9.2. Eripagasi (sukeldumisvarustus, suusad, spordivarustus jne) eest võib kehtida täiendav lisatasu (ei sisaldu tasuta pagasi koguses).

9.3. Pange tähele, et käsipagasis on lubatud piiratud kogus vedelikku. Vedelikud tuleb pakendada üksikutesse pudelitesse ja pakenditesse, mille maht ei ületa 100 milliliitrit. Need pudelid tuleb panna ühte läbipaistvasse ja taassuletavasse kilekotti. Ühel reisijal võib olla üks selline kott.

9.4. Iga lennufirma määrab enda lendude pagasinõuded ise: lennuki salongi lubatud pagasi maksimaalne suurus ja kaal ning tasuta lubatud äraantava pagasi arv ja kaal. Lennufirmadel on koostatud ka nimekirjad keelatud esemetest äraantavas pagasis ja lennuki salongis. Reisija registreeritud ja käsipagasi piirangutest tuleb reisijat teavitada kirjalikult või muul teabekandjal, andes teavet peamiste tingimuste kohta. Kui te pole seda teavet saanud, paluge reisibürool see informatsioon edastada.

Lennuohutuse ja lennundusjulgestuse huvides ei tohi pardal kaasas olla:

 • lõhkeained, laskemoon, ilutulestik või raketid ja laskemoona padrunid;
 • surugaasid (jahutatud, tuleohtlikud, mittesüttivad ja mürgised), st butaan, propaan, matkagaas, hapnik, vedel lämmastik ja akvalangiballoonid;
 • agressiivsed ained: happed, leelised, elavhõbe ja vedelad elektrolüüdid;
 • tuleohtlikud vedelikud ja tahked ained: välgumihklid, tikud, värvid, lahustid, süütajad;
 • radioaktiivsed materjalid;
 • sisseehitatud häireseadmetega portfellid;
 • oksüdeerijad: pleegituspulber ja peroksiid;
 • mürgid ja nakkusohtlikud ained: insektitsiidid, herbitsiidid ja elusviirustega ained;
 • Muud ohtlikud kaubad: magnetiseeritud, kahjulikud või ärritavad ained.

Infot esemete kohta, mida on keelatud äraantavas pagasis kaasa võtta, leiad täpsemalt siit: Tallinna lennujaam

9.5. Äraantavas pagasis ei ole lubatud esemed, mis riknevad. Pagasi kaduma minemise või kahjustumise ohu tõttu ei ole soovitatav pagasisse jätta selliseid esemeid nagu raha, võtmed, ravimid, meditsiinilised dokumendid, prillid, kergesti purunevad esemed, kaamerad, videokaamerad ja muud väärtuslikud elektroonilised või tehnilised seadmed ja tarvikud, samuti ehted, vääriskivid, väärismetallid. instrumendid, väärtpaberid, väärtuslikud kunstiteosed või nende dokumendid, äridokumendid, passid või muud isikut tõendavad dokumendid. Nende soovituste eiramist ning katkiste või kahjustatud esemete, elektroonika või isiklike asjade vedamist äraantavas pagasis võidakse pidada teiepoolseks hooletuseks lennufirma nõuetega seoses. Loomade transportimise tingimuste kohta tuleks alati küsida lennufirmalt.

9.6. Mida teha, kui pagas hilineb või kaob? Pagasi hilinemise korral peab reisija viivitamatult ja kirjalikult teavitama lennuettevõtjat. Kui reisijal on tekkinud pagasi hilinemise tõttu kahju (vajalik on soetada esmatarbekaubad), peab ta hiljemalt 21 päeva jooksul esitama lennuettevõtjale kirjaliku avalduse. Kui vastuvõetud pagas on kahjustatud, peab reisija esitama kirjaliku avalduse hiljemalt 7 päeva jooksul. Kui pagas ei jõua kohale 21 päeva jooksul või see tunnistatakse kaotsiläinud või kahjustatuks, tuleb esimesel võimalusel esitada kirjalik avaldus hüvitise saamiseks. Kui lennufirma keeldub nõuet rahuldamast, on reisijal õigus nõuda kahju hüvitamist 2 aasta jooksul. Lennufirma vastutuse limiit pagasi hilinemise, kahjustumise või kaotsimineku korral ei ületa 1131 laenueriõigust (ligikaudu 1320 eurot). Lennufirma ei vastuta hilinemise tõttu kantud kahjude eest, kui ta tõendab, et tema ning tema töötajad ja esindajad on võtnud kõik võimalikud mõistlikud meetmed hilinemise vältimiseks või et neil ei olnud võimalik selliseid samme astuda.

9.7. Milliseid tarbeesemeid saab osta pagasi kadumise või hilinemise korral? Kuidas määratakse kadunud pagasi väärtus? Pagasi kaotsimineku või hilinemise korral on reisijal õigus soetada endale reisi ajal vajalikud esmatarbekaubad. Konkreetset nimekirja kaupadest, mida reisija osta saab, ei ole. Need võivad olla isiklikud hügieenitarbed, tööriided tähtsaks koosolekuks, õueriided ja palju muud. Reisija ei tohiks kuritarvitada oma õigust osta esmatarbekaupu, kuna tal tuleb tekitatud kahju hüvitamiseks põhjendada vajadust lennufirma ostetud asjade järele. Olulisemate asjade ostu eest hüvitise saamiseks on vajalik säilitada asjade ostudokumendid (tšekid). Võimalusel peaks reisija säilitama ka pagasis kaasas olevate asjade ostutšekke. See muudab lennufirmal kahjude hindamise ja sissenõudmise lihtsamaks. Kui pagasis olevate esemete väärtust ei ole võimalik kindlaks teha, on lennufirmad oma reglemendis ette näinud hüvitise võimaluse lähtuvalt pagasi kaalust ehk konkreetse summa iga pagasi kilogrammi kohta. See summa on iga lennufirma puhul erinev.


Äraantav pagas

Äraantava pagasi mõõtmed:

 • Lubatud kaal – kuni 23 kg (vastavalt lennufirma seatud nõuetele)
 • Kõikide mõõtmete summa – kuni 158 cm

Täiendava pagasiühiku saate tellida kasutades teenust Upgrade baggage või maksta lisapagasi eest otse lennujaamas. Kõik tingimused leiate allolevast tabelist.

Kuni 2-aastastele lastele on lubatud tasuta pagasikogus:

 • Lubatud kaal – 10kg
 • Kõikide mõõtmete summa – kuni 115 cm

Käsipagas

 • Kaal – kuni 8 kg, mõõdud – kuni 55x40x20 cm.
 • Täiendavad tarvikud (sülearvuti, meeste/naiste kott, üleriided, vihmavari, raamatud/ajakirjad/pabermapid) tuleks panna salongi kotti/kohvrisse.
 • Sama reegel kehtib ka tollimaksuvabade kaupade kohta, need tuleks panna käsipagasisse. Vastasel juhul on reisijatel kohustus eraldi pagasi vedamise eest juurde maksta.
 • Kuni 2-aastastel lastel on lubatud pardale kaasa võtta vajalik toit ja vesi: kaal - kuni 5 kg, mõõtmed - kuni 40x30x20 cm.

Spordivarustus

Kõikide mõõtmete summa – kuni 300 cm, kaal – kuni 23 kg.

Kui äraantavat pagasit ei ole registreeritud, on reisijatel lubatud spordivarustus tasuta kaasa võtta. Vastasel juhul kohaldatakse lisatasu.

Suusavarustust võib kaasa vedada koos pagasiga, kui mõlema kogukaal ei ületa 23 kilogrammi.

LOOMADEGA REISIMINE

Lennuki salongi on lubatud vedada ainult väikseid koeri ja kasse. Lemmiklooma kaal koos konteineriga ei tohi ületada 10 kg. Lemmiklooma kabiinis transportimiseks mõeldud konteineri mõõtmed ei tohi ületada 50x40x25 cm.

Kui lemmiklooma veetakse lastiruumis - on lubatud kuni 23 kg koos konteineriga, mõõtmed - kuni 300 cm kolmemõõtmelise summana.

LISATEENUSED

Teenus Hind Hind lennujaamas Lisainformatsioon
Lemmikloom pardal (PETC) 65 EUR 75 EUR Lubatud on ainult kassid ja koerad.

Kaal koos konteineriga – 10 kg

Konteineri mõõdud – 50x40x25 cm

Lennuki pardal on lubatud kuni 4 looma konteinerit.
Lemmikloom lastiruumis (AVIH) 100 EUR 120 EUR Kaal koos konteineriga – 23 kg

Konteineri mõõdud – kuni 300 cm ruumilise summana.

Lennukis on lubatud kuni 5 looma konteinerit.
Saatjata alaealine 60 EUR 60 EUR Vanus 5 kuni 16 aastat rahvusvahelistel lendudel.
Lisa äraantav pagas kuni 23 kg (vastavalt lennufirma seatud nõuetele) 20 EUR 50 EUR Maksimaalne kaal – kuni 23 kg

Mõõdud – kuni 158 cm kolmemõõtmelise summa.
Lisa äraantav pagas kuni 32 kg 35 EUR 60 EUR Maksimaalne kaal – 32 kg

Mõõdud – kuni 158 cm kolmemõõtmelise summa.
Üle mõõtmete pagas 50 EUR 65 EUR Mõõdud – 159 cm kuni 300 cm ruumiliste summa.
Spordivarustus 40 EUR 60 EUR Maksimaalne kaal – 23 kg

Mõõdud – kuni 300 cm kolmemõõtmelise summana.
Lisa käsipagas (tsarterlendudel) 12 EUR 20 EUR 1 tk – kuni 8 kg

Mõõtmed – kuni 55x40x20 cm

*pagasi maksimaalne lubatud kaal oleneb lennufirma seatud nõuetest


10. Transfeer

10.1. Join UP Balticu pakettreisiteenuse ostnud reisijatele korraldatakse saabumispäeval grupitransfeer hotelli ja lahkumise päeval tagasi lennujaama. Transfeer toimub teepealsetes teistes hotellides peatudes ja teisi reisijaid peale võttes või maha pannes. Transfeeri kestus sõltub vahemaast, peatuste arvust ja teistes hotellides viibitud ajast, liiklusest ja muudest ettenägematutest tingimustest.

10.2. Privaatne transporditeenus on saadaval lisatasu eest. Tegemist on ettetellitud sõidukiga, mis ei peatu teistes hotellides ja viib reisijad otse enda valitud hotelli (või tagasi lennujaama).


11. Hotellid

11.1. Maailmas ei ole ühtset hotellide klassifikatsioonisüsteemi. Hotellid liigitavad rahvusvahelised, riiklikud või kohalikud ametiasutused, turismikomisjonid või muud organid, seega on hotellide standardid riigiti erinevad.

11.2. Sama kategooria hotellid samas riigis võivad olenevalt hotelli asukohast, seisukorrast, suurusest ja mugavustest, teenuse tasemest ja pakutavate teenuste arvust oluliselt erineda. Hotellid on tavaliselt hinnatud 1 kuni 5. Vastavas riigis määratud ametlik hotellikategooria (kui see on olemas) on loetletud Join UP Balticu veebisaidil. Pange tähele, et Join Up Baltic, pakkudes teavet hotelli kirjelduses märgitud riigi ametliku hotellikategooria kohta, juhindub ainult hotellide klassifikatsioonist, mille annab hotelli administratsioon.

11.3. Hotelli ei pruugita kategoriseerida, sellisel juhul annab Join Up Baltic oma subjektiivse hinnangu, mis põhineb osutatavate teenuste kogusel, asukohal, seisukorral ja kvaliteedil. Kui olete otsustanud osta reisi koos majutusega konkreetses hotellis – ärge unustage hoolikalt lugeda saidil olevat teavet või konsulteerige oma reisibürooga.

11.4. Sõltuvalt riigist või linnast, kuhu turist reisib, kehtestatakse riiklikud turismimaksud, mida turist maksab hotelli registreerimisel.


12. Hotellitoad

12.1. Turistidele mõeldud toad eraldatakse hotelli administratsiooni äranägemisel. Konkreetne toatüüp (kui see on hotellis saadaval), näiteks merevaatega, on tavaliselt lisatasu. Erinevatel toatüüpidel on erinevad hinnad, seega tasub reisi ostes arvestada konkreetse toaga (märgitud hotelli kirjelduses).

12.2. Lisasoovid, näiteks majutus kindlal korrusel või hotellihoones, on võimalikud ainult hotelli saadavuse korral.

12.3. Hotellides võivad olla standardsed kahe- või üheinimesetoad, stuudiokorterid, peretoad ja palju muud. Hotelli kaheses toas võib olla üks kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Pange tähele, et enamik hotellides ei ole kolme- või neljakohalisi tube. Sel juhul saab standardtuppa lisada lisa voodi, tugitooli või diivanvoodi. Peretoad võivad koosneda mitmest toast või ühest toast. Mitmetoalised ruumid ei ole sageli vaheseinte ega ustega eraldatud. Enne tellimist tutvu kindlasti peretubade planeeringuga.

12.4. Pange tähele, et üheinimesetoa hind inimese kohta võib olla kõrgem kui kaheinimesetoa hind inimese kohta. Ühekohalised toad võivad olla väiksemad kui standardsed kahekohalised toad. Ühekohalise toa eest tasunud reisija saab majutada kahesesse tuppa, kuid teisi inimesi sellesse tuppa ei majutata. Lapsega üksi reisides saab mõnes hotellis broneerida ühekohalise toa. Seejärel asetatakse tuppa lisavoodi (olenevalt lapse vanusest).

12.5. Economy Room – Economy toad on madalaima klassi hotellitoad. Need võivad olla renoveerimata, ilma rõduta, tavatoast väiksemad või kehvemas asukohas, kus läbi akna on näha teise hoone seinad või sellega külgnev ala.

12.6. Promo room – see võib olla ükskõik milline hotellituba. Seda tüüpi valides on hotellil õigus majutada reisijaid nii ökonoomilistes kui ka kõrgklassi tubades, olenevalt hotelli täituvusest. Täpse toatüübi saavad külastajad teada hotelli saabumisel.

12.7. Family Room – Family Room. Kaks tuba, mõlemas kaks voodit. Enne broneerimist veenduge, et toad oleksid uste ja vaheseintega eraldatud. Peretuba maksab tavaliselt rohkem kui kahe lisavoodiga standardtuba.

12.8. Juunior Suite – toa suurus on standardsest suurem. Kaks ala: magamistuba ja elutuba. Tavaliselt on sellised toad 5*, harvemini 4* hotellides ja on umbes 30 protsenti kallimad kui standardtoad.

12.9. Suite – avar kahetoaline, rikkalikult sisustatud tuba, sageli kahe vannitoaga (kui on ainult üks vannituba, võib olla nii vann kui dušš). Neis tubades on saabumispäeval sageli veini ja puuvilju. Selline tuba maksab umbes 50 protsenti rohkem kui tavaline number.

12.10. Deluxe Suite, Excellence Suite – kahe-kolmetoalised, sviidist palju suuremad. Sageli on seal mullivann, suur terrass või rõdu. Selle kategooria toad on tavaliselt kaks korda kallimad kui standardtoad.

12.11. King Suite, Presidential Suite – Superior Suite. Nendes tubades on tavaliselt kaks magamistuba, elutuba, kabinet ja kaks vannituba. Tubades on eksklusiivne mööbel. Sageli on ruumi lähedal või kõrval turvamees. Puhkamine sellistes ruumides maksab tavaliselt vähemalt kolm korda rohkem kui tavatoas.

12.12. Pange tähele, et isegi ühte tüüpi hotellituba võib erineda suuruse, asukoha, ruumi paigutuse, mööbli paigutuse ja tegeliku toa seisukorra poolest. Pange tähele, et veebisaidil olevad hotelli fotod on näidised, mistõttu võivad hotellitoa värv, mööbel ja planeering ning toa tegelik seisukord erineda.

12.13. Jagamine (voodi jagamine) – majutus ilma eraldi voodite pakkumiseta.


13. Vaade

13.1. Sea View – Merevaatega tuba. Vaade võib olla otse merele või külgvaade, kus merd on näha ainult rõdult. Tavaliselt broneeritakse see tuba lisatasu eest.

13.2. Seaside View – Toast avaneb osaline või külgvaade merele.

13.3. Garden View – Toast avaneb vaade aiale või hotelli territooriumile. Hotelli administratsioon võib nimetada nii ka tube, mille akendest on näha vaid hotelliala, kus ei ole alati rohelisi aedu.

13.4. Mountain View – Mäevaatega tuba. Hotelli administratsioon saab nii tube nimetada siis, kui akendest paistavad vähemalt mäekontuurid.

13.5. Pool View – Sellest toast avaneb vaade basseinile. Seda avaldatakse harva eraldi tüübina.


14. Sisse- ja väljaregistreerimine

14.1. Sisseregistreerimine on võimalik alates kella 14.00-st, osades hotellides alles alates kella 18.00-st. Sisseregistreerimise aeg sõltub hotellist. Lahkumispäeval peab ruum olema vabastatud kella 10.00-ks või lõunaks kell 12:00, olenevalt hotellist. Varajane sisseregistreerimine või hiline väljaregistreerimine on tavaliselt lisatasu eest ja see tuleb eelnevalt broneerida hotelli vastuvõtus või reisibüroos.


15. Toitlustus

RO (ainult tuba) – ilma toitlustuseta

BB (bed & breakfast) – hommikusöök on hinna sees

HB (poolpansion) – hommiku- ja õhtusöök on hinna sees. Hommikusöögi ajal tasuta kohv, tee (või muud hotelli administratsiooni määratud joogid). Kõik joogid õhtusöögi ajal on saadaval lisatasu eest.

HB + (poolpansion +) – hommiku- ja õhtusöök on hinna sees. Hommikusöögi ajal tasuta kohv, tee (või muud hotelli administratsiooni määratud joogid). Õhtusöögi ajal pakutakse hotellis tasuta kohalikke jooke.

FB (täispansion) – Hind sisaldab hommiku-, lõuna- ja õhtusööki. Hommikusöögi ajal tasuta kohv, tee (või muud hotelli administratsiooni määratud joogid). Kõik joogid lõuna- ja õhtusöögiks lisatasu eest.

FB + (täispansion +) – Hind sisaldab hommiku-, lõuna- ja õhtusööki. Hommikusöögi ajal tasuta kohv, tee (või muud hotelli administratsiooni määratud joogid). Lõuna- ja õhtusöögiks on saadaval kohalikud joogid, mille määrab hotell.

AI (kõik hinnas) – hind sisaldab hommiku-, lõuna- ja õhtusööki, samuti kohalikke jooke. Hotelli pakutavate teenuste täpse loetelu ja lahtiolekuajad määrab hotelli administratsioon.

UAI (ultra all inclusive) – hind sisaldab hommiku-, lõuna- ja õhtusööke ning kohalikku päritolu jooke. Mõned välismaised joogid ja/või lisad võivad sisalduda. Hotelli pakutavate teenuste täpse loetelu ja lahtiolekuajad määrab hotelli administratsioon.

A la carte – roogade valik restoranis vastavalt menüüle. À la carte restoranides tuleb laud eelnevalt broneerida hotelli vastuvõtus. À la carte restoranide külastused võivad sisalduda reisi hinnas või lisatasu eest.


16. Hotelli teenused

16.1. Join UP Balticu veebileht ja teised Join UP Balticu infomaterjalid annavad teavet hotelliteenuste ja meelelahutuse kohta turismihooajal. Hotelliteenuste loetelu, ajad ja hinnad võivad turismihooajal muutuda. Meelelahutusürituste sageduse ja korralduse määrab hotelli administratsioon. Üksikasjalikku teavet leiate hotelli ametlikult veebisaidilt.


17. Olulised kontaktid

Eesti Vabariigi suursaatkond Egiptuse Araabia Vabariigis

Aadress: 8. korrus, Abou El Feda Building Abou El Feda 3, Zamalek, Kairo 11211, Egiptus.
Kontakttelefon: (+20) 227 384 190
E-post: [email protected]
Rohkem informatsiooni: https://cairo.mfa.ee/et/

Eesti Vabariigi suursaatkond Türgi Vabariigis

Aadress: Gölgeli Sok. NO: 16 06700 Ankara
Kontakttelefon: +(90) 31 2405 6970
Faks: +(90) 31 2405 6970
E-post: [email protected]
https://ankara.mfa.ee

Eesti Vabariigi aukonsul Montenegro Vabariigis

hr Tomislav Čelebić
Oktoih 2, Donja Gorica
81000 Podgorica
Kontakttelefon: +382 69 111 411
E-post: [email protected]

logo-up icon